Dobrovoľný požiarny zbor bol založený v roku 1893. Prvým veliteľom zboru bol vtedajší učiteľ – organista Viktor Janda. Dobrovoľný požiarny zbor mal 32 členov. Počas I. svetovej vojny sa rozpadol . Znovu sa utvára až v roku 1922, kedy sa veliteľom stáva Ján Bezdek – kováč a jeho zástupcom Gejza Nosko – obchodník.

Dobrovoľný požiarny zbor bol pred I. svetovou vojnou veľmi dobre vyzbrojený. Po znovuvytvorení to s výzbrojou už bolo horšie, nakoľko v obecnom rozpočte nezostávalo viac peňazí na požiarny zbor. V roku 1930 dostal Dobrovoľný požiarny zbor podporu 1500 Kč z hasičského fondu. Za tento obnos zakúpila obec hadice. V roku 1932 zabezpečila obec pre zbor nové kožené čiapky. V tomto období však činnosť požiarneho zboru stagnuje, z dôvodu ľahostajnosti viacerých členov zboru. Pre oživenie činnosti a bezprostrednú podporu požiarneho zboru zakupuje obec v r. 1938 motorovú striekačku za 26.300 Kč a hadice za 8.000 Kč od firmy Sigmund Olomouc- Lutín. Dňa 6. októbra 1936, pri veľkej slávnosti Národného spolku Víťazoslava Sasinku, bol posvätený prápor Dobrovoľného požiarneho zboru v Hradišti.

Po 2. svetovej vojne sa vykonala dôkladná revízia spolkovej činnosti, korej sa nevyhli ani hasiči. Okresný národný výbor v Senici 31. decembra 1945 potvrdil, že dobrovoľný hasičský zbor v Hradišti pod Vrátnom prevádza svoju činnosť len v rámci stanov a nemá smer politický, protiľudový, ani protidemokratický. Proti funkcionárom a členom hasičského spolku neboli zo stránky národnej a politickej zistené žiadne závady. ONV potvrdil očakávanie, že spolková činnosť nebude zneužívaná k podkopnej práci alebo neprípustnej agitácii. Od apríla 1951 sa hasičský spolok premenoval na Miestnu jednotu Československého zväzu požiarnej ochrany. Činnosť požiarneho zboru sa postupom času stávala v obci nevyhnutnosťou a tak sa v roku 1976 začalo so stavbou novej požiarnej zbrojnice vedľa budovy obecného úradu. Práce na požiarnej zbrojnici prebiehali v rámci akcie „Z“, len vo voľnom čase. Ruku k dielu priložili takmer všetci občania, z každého domu pracoval niekto na stavbe požiarnej zbrojnice. Pre zaujímavosť treba poznamenať, že v tejto dobe pôsobili v požiarnom zbore aktívne dve družstvá. Obe boli akcieschopné – vybavené dvoma motorovými striekačkami, s patričnou výzbrojou a výstrojou. Aj z týchto dôvodov bola stavba požiarnej zbrojnice potrebná.

Dňa 10. septembra 1978 sa sen hradišťských požiarnikov stáva skutočnosťou - otvára sa nová požiarna zbrojnica, za účasti veľkého počtu obyvateľov a hostí. Slávnostnú reč a poďakovanie predniesol predseda Dobrovoľného požiarneho zboru Emil Kúdelka. Vtedajší predseda MNV Michal Rechtorík podrobne vyhodnotil a vyčíslil stavbu požiarnej zbrojnice. Celková hodnota diela činila 208.000 Kčs. Pri slávnosti zahrala dychovka mladých pod vedením plk. Ing. Martina Mikoviča. Ďalšia činnosť DPZ bola zameraná na prípravu družstiev v samotných akciach, a tak sa miestni požiarnici zúčastňovali rôznych súťaží. Na viacerých uspeli, o čom svedčia rôzne diplomy a čestné uznania. V tomto období mal požiarny zbor družstvo dospelých a družstvo mladých požiarnikov. Nemalú zásluhu na rozvoji činnosti zboru mali požiarnici: Ján Michálek, Stanislav Kováč, Jozef Sekáč, Jozef Haray, Ján Chovanec a ďalší. V roku 1993 usporiadal Dobrovoľný požiarny zbor v Hradišti pod Vrátnom veľkolepú oslavu z príležitosti 100. výročia založenia DPZ. Oslavu poctil svojou účasťou aj viceprezident DPZ - SR Dr. Jozef Minárik, mnoho hostí z okresu i viaceré DPZ z okolia. Oslavy 100. výročia založenia DPZ v Hradišti pod Vrátnom prebiehali na ihrisku TJ, kde svoju techniku predviedli viaceré požiarne družstvá a profesionáli zo Senice. Na záver podujatia sa konala prehliadka dychových hudieb. Svojim prekrásnym vystúpením ju ukončila speváčka ľudových piesní p. Darinka Laščiaková a ľudový rozprávač p. Vladimír Dobrík. V súčasnosti je DPZ v Hradišti pod Vrátnom v štádiu stagnácie, družstvo opäť necvičí a tak sa práca DPZ sústreďuje na kultúrnu a verejnoprospešnú činnosť v obci.

V súčasnosti je predsedom Hasičského zboru Ján Chovanec a tajomníčkou je Janka Dudáková.