Oznámenie o zahájení vodoprávneho konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania stavby "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn".
Navrhovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava
Stavebné objekty: SO 01, SO 02, SO 04.

Celé znenie vyhlášky Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Senica č. OU-SE-OSZP/2015/7701-2 zo dňa 20.07.2015 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.