Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Jablonica" - oznámenie o strategickom dokumente, informácie ku konzultáciám, oznámenie adresy na predkladanie stanovísk verejnosti a zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente v zmysle §6 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Celé znenie vyhlášky Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Senica č. OU-SE-OSZP/2015/8904/2 zo dňa 03.09.2015 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.

Do oznámenia možno nahliadnuť počas úradných hodín na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom.