Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie o zrušení rozhodnutia OÚ Senica č.j. OU-SE-OSZP-2015/7701-8 zo dňa 10.9.2015 vo veci vydania povolenia na zmenu stavby pred dokončením "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn" a o zastavení konania.

Celé znenie rozhodnutia č. OU-TT-OOP3-2015/037997/001037/2018 zo dňa 13.2.2018 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.