Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie vydal stavebné povolenie na stavbu "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn".

Celé znenie rozhodnutia č. OU-TT-OOP3-2017/001185 zo dňa 13.11.2017 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.