Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 20214 - 2025" Celé znenie strategického dokumentu si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.

Informáciu o tom, kde a kedy je možné do oznámenia nahliadnuť, ako aj komu a dokedy možno podávať stanoviská si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.