Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením zo dňa 15. decembra 2010 v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariadila sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v čase od 13. mája do 6. júna 2011. V stanovenom čase sa budú zisťovať údaje

  • v listinnej podobe od 21. mája 2011 do 6. júna 2011,
  • v elektronickej forme od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.

Obec má vymenovaných 3 sčítacích komisárov a 1 náhradníka na funkciu sčítacieho komisára. Sčítací komisár sa pri návštevách domácností bude preukazovať osobitným poverením, ktorého obsahom je meno a priezvisko, číslo sčítacieho obvodu, pečiatka obce a podpis osoby, ktorá zodpovedá za sčítanie a telefónny kontakt. Taktiež bude mať sčítací komisár so sebou i osobitné poverenie na výkon funkcie sčítacieho komisára podpísané starostom obce. Sčítací komisár si pri prvej návšteve domácnosti zistí či sa členovia domácnosti chcú sčítať písomne alebo elektronicky. Jednou z povinností bude i pomôcť občanovi pri vypĺňaní formulárov. Má právo sa pýtať na otázky týkajúce sa hospodáriacej domácnosti a cenzovej domácnosti. Štátni občania SR a cudzinci sú povinní v zmysle zákona o sčítaní poskytnúť údaje úplné, správne, pravdivé a včas. Sčítací komisár je povinný chrániť sčítacie materiály, dodržiavať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámi počas sčítania.
Občania získajú aktuálne informácie o sčítaní na http://www.scitanie2011.sk. Na tejto internetovej stránke bude možné vykonať elektronické sčítanie od 21. do 29. mája 2011.

Zoznam sčítacích komisárov v obci Hradište pod Vrátnom:
Mária Ferančíková, sčítací obvod č. 205123
Mária Masárová, sčítací obvod č. 205202
Mária Marečková, sčítací obvod č. 205203

náhradník:
Elena Sadloňová