Výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Hradišti pod Vrátnom zvoláva Zhromaždenie členov, ktoré sa uskutoční dňa

19.5.2019 o 15.00 h.
v sále kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom.

Program Zhromaždenia:

 

1.       Registrácia účastníkov od 14.00 hod

 

2.       Otvorenie Zhromaždenia o 15.00, schválenie programu rokovania

 

3.       Návrh a voľba komisií, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

4.       Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zhromaždenia PS

 

5.       Správa mandátovej komisie

 

6.       Prerokovanie a schválenie Zmluvy o PS

 

7.       Prerokovanie a schválenie Stanov PS

 

8.       Voľby členov do výboru PS a dozornej rady PS

 

9.       Správa o činnosti a hospodárení PS za rok 2018 a plán na rok 2019

 

10.    Správa Dozornej rady PS

 

11.    Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2018 a rozhodnutia o vysporiadaní

 

        hospodárskeho výsledku

 

12.    Rôzne

 

13.    Diskusia

 

14.    Návrh na uznesenie a jeho schválenie

 

15.    Ukončenie rokovacej časti Zhromaždenia

 

16.    Občerstvenie

17. Vyplácanie podielov na zisku

Účasť každého člena Pozemkového spoločenstva je nutná!
V prípade, že sa člen Pozemkového spoločenstva nemôže zúčastniť Zhromaždenia, môže sa nechať zastupovať na základe písomného splnomocnenia, ktorým sa splnomocnenec preukáže na Zhromaždení. Ak splnomocniteľ splnomocní splnomocnenca aj na prevzatie finančnej čiastky na vyplatenie podielu na zisku, musí byť podpis splnomocniteľa úradne osvedčený.

Celú pozvánku na Zhromaždenie Urbáru spolu s formulárom splnomocnenia vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu