VZN č. 11/2007
O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hradište pod Vrátnom

Úvodné ustanovenia
§ 1

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou pravidla určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Hradište pod Vrátnom.

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú na trhovisku obce Hradište pod Vrátnom, ktorej úprava podlieha všeobecne záväznému nariadeniu obce Hradište pod Vrátnom o trhovom poriadku.

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje ani na prevádzkovanie zmluvnej osobnej a nákladnej autobusovej a vlakovej prepravy a prevádzkovanie zmluvne individuálnej osobnej prepravy (taxislužby).

§ 2

1. Každý predávajúci (poskytovateľ služieb) je povinný prevádzku zvonku voditeľne označiť svojim obchodným menom tak, ako ho má zapísané v Obchodnom registri alebo v inom príslušnom registri.

2. Na vhodnom a trvale viditeľnou mieste prevádzky musí byť uvedené
     a) obchodné meno a sídlo,
     b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzky,
     c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
     d) kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarni a ubytovacích zariadení.

3. Prevádzkové jednotky vykonávajúce obchodnú činnosť a poskytujúce služby občanom na území obce nesmú byť prevádzkované v čase pred 5:30 hod.

4. Prevádzkové jednotky, vykonávajúce obchodnú činnosť a poskytujúce služby občanom na území obce nesmú byť prevádzkované pre verejnosť v dňoch:
     Pondelok – štvrtok: po 23.00 hodine
     Piatok a sobotu: po 1.00 hodine nasledujúceho dňa
     Nedeľu: po 23.00 hodine
V individuálnych prípadoch na základe žiadosti rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom osobitným rozhodnutím.

5. Pri prevádzkovaní poštových novinových stánkov sa povoľuje prevádzka od 4.00 hod.

6. Pri dočasnom uzavretí prevádzky je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzky za predpokladu, že prevádzka bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.

§ 3
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu (starostu obce), poverených poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu.

2. Za porušenie tohto VZN s výnimkou §2 odst. 1,2 tohto VZN môže uložiť starosta obce pokutu až do výšky 200.000,– Sk.

3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom dňa 25.9.2007 pod uzn.č. 35/2007.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 26.9. 2007 a nadobudlo účinnosť 11.10.2007. Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.


Hradište pod Vrátnom 25.9.2007.

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce Hradište pod Vrátnom