Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 46/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Hradište pod Vrátnom.

Celé znenie návrhu VZN si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.