Obec Hradište pod Vrátnom, č. 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom, zastúpená starostom obce Ing. Lukášom Pirohom v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto

ZVEREJŇUJE ZÁMER PREVODU OBECNÉHO MAJETKU

druh
majetku
celková
výmera
spôsob
prevodu
nadobúdateľ dátum
zverejnenia
text
zámeru
obrazová
príloha
pozemky 91 m2 osobitný zreteľ - predaj Miloš Filo a manž. Andrea,
Hradište pod Vrátnom 182
10.10.2018

 Poznámka:
Text zámeru a obrazovú prílohu vo formáte PDF otvoríte po kliknutí na príslušnú ikonu.