Kontrola nakladania s nehnuteľným majetkom obce v roku 2024
Termín: do konca decembra 2024

Kontrola splácania dlhodobých záväzkov obce v roku 2024
Termín: do konca decembra 2024

Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2024
Termín: do konca decembra 2024

V Hradišti pod Vrátnom dňa 15.05.2024

Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce