Technické služby Senica, a.s. oznamujú, že nastáva zmena spôsobu  vývozu triedeného odpadu. Od 1.8. 2022 bude spojený vývoz plastového odpadu  s kovovými obalmi, t.z., že od 1.8.  je potrebné  aby občania triedili  do žltých vriec  určených na plasty aj kovové obaly. Kovové obaly  je možné vyložiť aj v červených  vreciach, do  ktorých  sa kovové obaly doteraz triedili a pri zbere vysýpali a vrecia sa vracali späť.  Tieto  vrecia (červenej farby)  budú vyvezené bez vrátenia späť.

Dôvodom pre túto úpravu  je zálohovanie  plastových a kovových obalov, nárast ceny  PHM,  s tým spojený nárast prevádzkových nákladov a  nerentabilnosť zberu.  Táto zmena  bola prekonzultovaná,  odsúhlasená a odporučená  OZV.