Starosta obce informuje, že po niekoľkoročných náročných rokovaniach vedenia obce s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou sa podarilo dosiahnuť spustenie automatickej tlakovej stanice, výsledkom čoho je zvýšený tlak vody na každej vodovodnej prípojke v obci. V rámci náhradnej výsadby bolo na verejných priestranstvách v obci vysadených 73 mladých stromčekov. V priebehu niekoľkých týždňov dôjde k odškodneniu vlastníkov pozemkov dotknutých novouloženým  vodovodným potrubím. Po kolaudácii stavby Holdošov mlyn bude Bratislavská vodárenská spoločnosť znovu povoľovať nové vodovodné prípojky v obci. V priebehu budúceho roka by malo dôjsť k zmene spôsobu dezinfekcie pitnej vody na dezinfekciu UV žiarením tak, ako bolo požadované petíciou skupiny občanov. Starosta obce ďakuje všetkým občanom, ktorí sa pozitívnym spôsobom angažovali v prospech obce.