Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV3278 Brezovské Karpaty do národného zoznamu území európskeho významu

Okresný úrad Trnava bude z poverenia MŽP SR viesť prerokovanie dňa 3. augusta 2021 o 10,00 hod v Národnom dome Štefánikov, Námestie gen. M. R. Štefánika 10/19, Brezová pod Bradlom a dňa 4. augusta 2021 o 10,00 hod na Obecnom úrade Prašník, Prašník č. 93.

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3278 Brezovské Karpaty do národného zoznamu území európskeho významu vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Mapy  1-6 navrhovaného územia európskeho významu SKUEV3278 Brezovské Karpaty vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do navrhovaného územia európskeho významu SKUEV3278 Brezovské Karpaty podľa registra "C" katastra nehnuteľností  (stav k 2.10.2020), v členení podľa katastrálnych území  (spolu s informáciou o súčasnom a navrhovanom stupni ochrany) vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do navrhovaného územia európskeho významu SKUEV3278 Brezovské Karpaty podľa registra "E" katastra nehnuteľností  (stav k 2.10.2020), v členení podľa katastrálnych území  (spolu s informáciou o súčasnom a navrhovanom stupni ochrany) vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu