Celú výzvu Lesov SR, š.p., Odštepný závod Smolenice pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa §22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov (ďalej len ZÁKON) a svoje podanie nedoplnili alebo neopravili si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.

Celú výzvu Lesov SR, š.p., Odštepný závod Smolenice pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom  si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.