Starosta obce vyzýva občanov starších ako 65 rokov, aby v záujme ochrany vlastného zdravia pred koronavírusom, nevychádzali zo svojich domov a záhrad. Zostať doma nie je hanba. Nákupy potravín, liekov, vybavovanie záležitostí na pošte a úradoch aby riešili prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov, susedov a priateľov. Ak sa nachádza v obci niekto, komu nemá kto pomôcť, prípadne potrebuje zabezpečovať teplé obedy, môže telefonicky kontaktovať obecný úrad denne v čase od 8.00 do 11.00 hod. na tel. č. 034/6581238 alebo pani Moniku Jánošovú na tel. čísle 0905165814. Taktiež vyzývame občanov, aby nechodili do obchodu každý deň, ale robili si nákupy na viac dní dopredu, nakupovať aby chodil vždy jeden člen rodiny a nakúpil pre celú rodinu.

Zakazuje sa vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Celé znenie vyhlášky vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia) si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o mimoriadnom prerušení vyučovania od 30.03.2020 až do odvolania a ďalších opatreniach vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 od 06:00 hod. až  do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28.3.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu, kde je teraz zmena pri otvorení  veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27.marca 2020, ktoré sa týka návrhu na rozšírenie núdzového stavu na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti  v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí, a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny, a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk, niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády SR  č. 114 z 15.3.2020 . Toto uznesenie vstupuje do platnosti od 28. marca 2020. Celé znenie vyhlášky vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.
Až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy. Týka sa to aj napr. súkromných rodinných osláv. Celé znenie vyhlášky vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Vyhlášku o zatvorení obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Vyhlášku o dočasnom pozastavení poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

 

Ako nakladať s odpadom v čase pandémie koronavírusu si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Popis koronavíru COVID-19 a ako sa správať v čase pandémie si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia) si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďujú „karanténne opatrenia“ si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu. Týmto opatrením sa nariaďuje  14-denná karanténa všetkým osobám prichádzajúcim zo zahraničia od 13.03.2020 07:00 hod., rovnako aj osobám, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.

Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie núdzového stavu v zdravotníctve na celé územie SR si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Opatrenie ÚVZ SR týkajúce sa výnimiek zo zákazu činnosti a repatriácie obyvateľstva platné od 16. marca 2020 od 06:00 hod. si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb, ktoré sa vracajú zo zahraničia platné od 16. marca 2020 od 06:00 hod. si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým sa od 13.03.2020 zakazuje prevádzka viacerých zariadení, okrem iného cukrární, bistier, kaviarní, barov si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (štvrtá aktualizácia), ktorým sa určujú postupy súvisiace s prevenciou, diagnostikou ochorenia a následnou karanténou si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

V ZŠ s MŠ v Hradišti pod Vrátnom bude prerušená výučba do 27.3.2020 a budova ZŠ s MŠ bude zavretá. Ošetrovné v tejto súvislosti si môžu rodičia vybaviť telefonicky priamo v Sociálnej poisťovni bez návštevy lekára. Bližšie info na stránke Sociálnej poisťovne.

https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s

Od 17.3.2020 až do odvolania sú zrušené úradné hodiny obecného úradu pre verejnosť. Nevykonáva sa overovanie podpisov, ani osvedčovanie kópií listín. Navštíviť obecný úrad je možné len vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom telefonickom dohovore s príslušnou pracovníčkou alebo starostom obce. Zamestnanci obecného úradu naďalej pracujú v normálnom režime a poskytujú služby občanom telefonicky a mailom. Vstup do budovy obecného úradu aj na poštu je možný výlučne po jednom a každá osoba musí mať zakrytý nos a ústa rúškou, šatkou, prípadne šálom. Bez zakrytia tváre nebude nikto vpustený do budovy!

Starosta obce vyzýva občanov, najmä starších ľudí, aby nevychádzali na ulicu, zostávali doma a rešpektovali pokyny vlády a úradov v záujme ochrany vlastného zdravia. Do obchodu, aby chodil len jeden člen rodiny a nakúpil pre celú rodinu. Taktiež, aby si zakrýval tvár.

Každý, kto sa vrátil zo zahraničia, musí zostať v 14-dennej karanténe doma a nesmie nikam vychádzať. To platí aj pre všetky osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti.

Knižnica na obecnom úrade bude zatvorená do 30.4.2020.

Do 23.3.2020 sa nebudú slúžiť verejné sväté omše. Priamy prenos svätých omší je možné sledovať denne v televízii, rozhlase a na internete. Spoveď je možné dohodnúť si individuálne s kňazom. Kaplnka na fare bude otvorená pre súkromnú modlitbu vo vyhradenom čase. Celé vyjadrenie miestneho kňaza vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Zoznam bohoslužieb vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom oznamuje priaznivcom športu, že 14. kolo majstrovských futbalových stretnutí, ktoré sa malo odohrať 22.marca 2020 je z dôvodu súčasnej situácie odložené na neurčito. Zároveň oznamujeme, že všetky domáce stretnutia odohrá naše mužstvo v jarnej časti na domácom ihrisku vždy v sobotu v úradnom hracom čase dospelých. Ďakujeme za pochopenie.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území SR od 12.3.2020 6:00 hod. vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Úrad verejného zdravotníctva SR z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 vydal nariadenie, ktorým sa od 10.3.2020 až do odvolania nariaďuje všetkým osobám, ktoré sa vrátili z pobytu na území Číny, Kórei, Iránu a Talianska, aby bezprostredne po návrate kontaktovali telefonicky svojho lekára. Od 13.3.2020 toto nariadenie platí pre všetky osoby, ktoré sa vrátili odkiaľkoľvek zo zahraničia!!!

Celé znenie vyhlášky vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Celé znenie verejnej vyhlášky týkajúcej sa zákazu návštev v nemocniciach vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Starosta obce vyzýva občanov, aby v záujme ochrany vlastného zdravia, ako aj zamedzenia šírenia prenosného ochorenia zachovali rozvahu, trpezlivosť a disciplínu. Aby sa medzi sebou nestretávali, nezoskupovali, vôbec sa nestretávali s ľuďmi, ktorí do našej obce prišli z iných miest a obcí, najmä z už nakazených oblastí na Slovensku, dodržiavali minimálne dvojmetrový odstup od každej osoby a dbali na zvýšenú hygienu a dezinfekciu, aby obmedzili návštevy úradov, pošty, obchodných centier, reštauračných a pohostinských zariadení, zdržiavali sa podľa možnosti doma a pozorne sledovali usmernenia v masovo-komunikačných prostriedkoch – rádiu, televízii, internete.

V prípade prejavov chrípky – bolesť hrdla, hlavy, nádcha, kašeľ, zvýšená teplota, aby kontaktovali svojho všeobecného lekára telefonicky.

 

Informácie k novému koronavírusu COVID-19 vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na príslušnú ikonu.

Základné informácie

Čo robiť, ak prichádzate z postihnutých oblastí?

Ako znížiť riziko infekcieí?