Na základe Uznesenia vlády SR č. 12317/2020 zo dňa 10.júna 2020 bude núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky ukončený uplynutím 13. júna 2020. Oznámenie o ukončení núdzového stavu vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Nové detské ihrisko pri kultúrnom dome je otvorené od 13.6.2020. Treba však dodržiavať hygienické predpisy, najmú dezinfekciu rúk. Dezinfekciu si treba priniesť so sebou.

Všetky aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na stránke úradu po kliknutí tu.

Úradné hodiny na obecnom úrade sú od pondelka 8.6.2020 nasledovne: v pondelok a piatok v čase od 8. do 12. hod., v stredu v čase od 8. do 12. hod. a v čase od 13. do 17. hod.

V utorok a štvrtok sú nestránkové dni. Funguje však podateľňa na doručovanie písomností. Vstup do budovy obecného úradu je možný len v rúšku.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 6. mája 2020 o otvorení prevádzok a služieb a o podmienkach, ktoré musia byť dodržané vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu. 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 21. apríla 2020 zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 20. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o podmienkach, za ktorých je možné vykonávať bohoslužby, sviatosti birmovania, prvé sväté prijímanie, sobáše vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Prenosy svätých omší je možné aj naďalej sledovať denne v televízii, rozhlase a na internete. Zoznam bohoslužieb môžete nájsť na stránke TK KBS po kliknutí tu.

Starosta obce vyzýva občanov starších ako 65 rokov, aby v záujme ochrany vlastného zdravia pred koronavírusom, nevychádzali zo svojich domov a záhrad. Zostať doma nie je hanba. Nákupy potravín, liekov, vybavovanie záležitostí na pošte a úradoch aby riešili prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov, susedov a priateľov. Ak sa nachádza v obci niekto, komu nemá kto pomôcť, prípadne potrebuje zabezpečovať teplé obedy, môže telefonicky kontaktovať obecný úrad denne v čase od 8.00 do 11.00 hod. na tel. č. 034/6581238 alebo pani Moniku Jánošovú na tel. čísle 0905165814. Taktiež vyzývame občanov, aby nechodili do obchodu každý deň, ale robili si nákupy na viac dní dopredu, nakupovať aby chodil vždy jeden člen rodiny a nakúpil pre celú rodinu.

Uznesenie Vlády SR číslo 233/2020, ktorým bude dňa 18.04.2020 v čase 00:00 na území Slovenskej republiky vyhlásený rozšírený NÚDZOVÝ STAV. Rozšírenie sa týka: držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia) si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o mimoriadnom prerušení vyučovania od 30.03.2020 až do odvolania a ďalších opatreniach vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28.3.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu, kde je teraz zmena pri otvorení  veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27.marca 2020, ktoré sa týka návrhu na rozšírenie núdzového stavu na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti  v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí, a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny, a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk, niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády SR  č. 114 z 15.3.2020 . Toto uznesenie vstupuje do platnosti od 28. marca 2020. Celé znenie vyhlášky vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.
Až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy. Týka sa to aj napr. súkromných rodinných osláv. Celé znenie vyhlášky vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Vyhlášku o dočasnom pozastavení poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Ako nakladať s odpadom v čase pandémie koronavírusu si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Popis koronavíru COVID-19 a ako sa správať v čase pandémie si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie núdzového stavu v zdravotníctve na celé územie SR si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Opatrenie ÚVZ SR týkajúce sa výnimiek zo zákazu činnosti a repatriácie obyvateľstva platné od 16. marca 2020 od 06:00 hod. si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb, ktoré sa vracajú zo zahraničia platné od 16. marca 2020 od 06:00 hod. si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (štvrtá aktualizácia), ktorým sa určujú postupy súvisiace s prevenciou, diagnostikou ochorenia a následnou karanténou si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

V ZŠ s MŠ v Hradišti pod Vrátnom bude prerušená výučba do odvolania a budova ZŠ s MŠ bude zavretá. Ošetrovné v tejto súvislosti si môžu rodičia vybaviť telefonicky priamo v Sociálnej poisťovni bez návštevy lekára. Bližšie info na stránke Sociálnej poisťovne.

https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s

Knižnica na obecnom úrade bude zatvorená do odvolania.

TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom oznamuje priaznivcom športu, že 14. kolo majstrovských futbalových stretnutí, ktoré sa malo odohrať 22.marca 2020 je z dôvodu súčasnej situácie odložené na neurčito. Zároveň oznamujeme, že všetky domáce stretnutia odohrá naše mužstvo v jarnej časti na domácom ihrisku vždy v sobotu v úradnom hracom čase dospelých. Ďakujeme za pochopenie.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území SR od 12.3.2020 6:00 hod. vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Celé znenie verejnej vyhlášky týkajúcej sa zákazu návštev v nemocniciach vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Starosta obce vyzýva občanov, aby v záujme ochrany vlastného zdravia, ako aj zamedzenia šírenia prenosného ochorenia zachovali rozvahu, trpezlivosť a disciplínu. Aby sa medzi sebou nestretávali, nezoskupovali, vôbec sa nestretávali s ľuďmi, ktorí do našej obce prišli z iných miest a obcí, najmä z už nakazených oblastí na Slovensku, dodržiavali minimálne dvojmetrový odstup od každej osoby a dbali na zvýšenú hygienu a dezinfekciu, aby obmedzili návštevy úradov, pošty, obchodných centier, reštauračných a pohostinských zariadení, zdržiavali sa podľa možnosti doma a pozorne sledovali usmernenia v masovo-komunikačných prostriedkoch – rádiu, televízii, internete.

V prípade prejavov chrípky – bolesť hrdla, hlavy, nádcha, kašeľ, zvýšená teplota, aby kontaktovali svojho všeobecného lekára telefonicky.

Informácie k novému koronavírusu COVID-19 vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na príslušnú ikonu.

Základné informácie

Čo robiť, ak prichádzate z postihnutých oblastí?

Ako znížiť riziko infekcieí?