Celú verejnú vyhlášku - Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania IBV Hradište pod Vrátnom – 6 rodinných domov, žumpy a prípojky sietí k nim: vodovodné, elektrické, kanalizačné, pripojovacie plynovody   na pozemkoch parc. č.  718/1, 718/2, 718/3, 718/4, 718/5, 718/6, 718/7, 718/8, 718/9, 719/2, 719/4, 719/5, 719/6, 719/7, 719/8, 719/9, 113/34, (KN-C), 720, 721/1, 721/2, 722 (KN-E) v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.