Celé rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov - Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Trstín na obdobie rokov 2019-2028 si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.