Celú verejnú vyhlášku - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na deň 14.05.2019 o 8.00 hod. líniovej stavby "SA_OKS_Hradište, Dolný mlyn 336, VNK, TS, NNK" si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.