Vytlačiť
Návštevy: 2031

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje ostatných účastníkov konania na podané odvolania voči rozhodnutiu č. OU-SE-OSZP/2015/7701-8 zo dňa 10.09.2015 vo veci vydania povolenia na zmenu stavby "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn" pred jej dokončením.

Celé znenie upovedomenia si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.