Celé oznámenie Okresného úradu Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania na deň 2.12.2022 na stavbu "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn" si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.