Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, vydal rozhodnutie (verejnú vyhlášku).

Celé znenie rozhodnutia č. OU-TT-OOP4-2019/1004848 zo dňa 30.9.2019 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.