Celú verejnú vyhlášku Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov - Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie vo veci schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Dechtice na obdobie rokov 2019 - 2028. si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.