Obecné zastupiteľstvo obce Hradište pod Vrátnom vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č 20 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

Celé znenie VZN vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu