Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, odst. 4 písm. k/ v y d á v a „Poriadok odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Hradište pod Vrátnom, členov stálych a dočasných komisií Obecného zastupiteľstva Hradište pod Vrátnom. /ďalej Poriadok odmeňovania/, ktorý u p r a v u j e odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva Hradište pod Vrátnom , členov stálych a dočasných komisií Obecného zastupiteľstva Hradište pod Vrátnom.

Celé znenie odmeňovacieho poriadku si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.

Dňa 30.1.2012 schválilo obecné zastupiteľstvo Dodatok č. 1 k odmeňovaciemu poriadku, ktorého znenie si môžete stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.