Obec Hradište pod Vrátnom, č. 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom, zastúpená starostom obce Ing. Lukášom Pirohom v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto

ZVEREJŇUJE ZÁMER PREVODU OBECNÉHO MAJETKU

druh
majetku
celková
výmera
spôsob
prevodu
nadobúdateľ dátum
zverejnenia
text
zámeru
obrazová
príloha
pozemok 115 m2 osobitný zreteľ - predaj Miloš Filo a manž. Andrea,
Hradište pod Vrátnom 182
09.05.2018
pozemok 70 m2 osobitný zreteľ - predaj

Zdenka Lišková,
Hradište pod Vrátnom 182

Božena Koščíková,
Repná 1731/6, Trebišov

Jozef Liška,
Hlinická 1186/44, Myjava

09.05.2018    
pozemok 16 m2 osobitný zreteľ - predaj

Polo Real, s.r.o.,
Krížna 30, Bratislava

09.05.2018
pozemok 322 m2 nájom po dobu výstavby

Ing. Peter Drahoš a manž. Ing. Oľga,
Hradište pod Vrátnom

09.05.2018

 

Poznámka:
Text zámeru a obrazovú prílohu vo formáte PDF otvoríte po kliknutí na príslušnú ikonu.