Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a aktualizáciU výkazu výmer na obstaranie zákazky "Rekonštrukcia domu smútku v obci Hradište pod Vrátnom" si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.